Tillbaka

MBS Magnum Täljsten

33.490 kr

Intresseanmälan

Liknande produkter

Beskrivning

MBS Olympia Magnum Täljsten

En storsäljare!
Garanti: 2 år
Miljögodkänd
Färg: Svart

En riktigt rejäl och prisvärd köksspis från MBS.
En klassisk vedspis med ugn på sidan om eldstaden. Med denna kamin kan du laga det mesta på. Skorstensanslutning upptill eller bakåt. Välj också om eldstaden skall ligga till vänster eller höger om ugnen.

Teknisk data:

Effekt 3-12 kW
Vikt 164 kg/205 kg med stensidor
Höjd 850 mm
Bredd 950 mm
Djup 600 mm
Avstånd till brännbart material bak 500 mm
Avstånd till brännbart material sida 500 mm
Max vedlängd

Bruksanvisning

1
Manual
MBS Magnum
2
Innehåll
EC-deklaration om överensstämmelse………………………………………………………………………………………. 3
Allmänt…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
Garanti………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Bygganmälan …………………………………………………………………………………………………………………………. 5
Bärande underlag …………………………………………………………………………………………………………………… 5
Eldstadsplan ………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
Skorsten………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Installationsavstånd till väggar och tak ……………………………………………………………………………………… 6
Tillförsel av förbränningsluft ……………………………………………………………………………………………………. 7
Eldningsinstruktion…………………………………………………………………………………………………………………. 7
Sotningsinstruktion ………………………………………………………………………………………………………………… 8
Importör ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
3
EC-deklaration om överensstämmelse
Produkttyp Kamin eldad med fasta bränslen
Typbeteckning Magnum
Typ enligt standard EN 13240
Avsedd för användning Uppvärmning av bostäder
Bränslen Vedbränsle
Tillverkare Milan Blagojevic Smederevo.
Djure Strugara 20,
11300 Smederevo
Srbija/Serbien
Tillverkningskontroll av godkänt organ: TERMO Lab Ltd (NB 2033)
Deklaration om överenstämmelse: No. 0104/2011
CO-emission: 0,21% (ved)
Tillverkarförsäkran: Tillverkning av produkten har skett i enlighet med de handlingar som
ligger till grund för respektive godkännandebevis och därtill hörande krav på
tillverkningskontroll.
Krav på rökkanal: Skorstenen vara dimensionerad för minst 450° C (T450). Utrustningen kan
anslutas till en skorsten med flera anslutna eldstäder
4
Allmänt
Varning!
I drift blir vissa ytor på kaminen mycket varma och kan förorsaka brännskador vid beröring.
Var också uppmärksam på den kraftiga värmestrålningen genom luckglaset.
Om brännbart material placeras närmare än angivet säkerhetsavstånd kan brand förorsakas.
Pyreldning kan orsaka hastig gasantändning med risk för både materiella skador och
personskador som följd.
Observera!
Installation av eldstad skall anmälas till den lokala byggnadsmyndigheten.
Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att
installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant.
Skorstensfejarmästaren skall informeras om installationen eftersom den medför ändrat
sotningsbehov.
Garanti
Garantin på produkten är två år från leveransdatum. Garantin gäller endast om
eldningsinstruktioner följts.
VIKTIGT angående MBS kaminer:
Kontrollera att gjutjärnstoppen inte sitter skruvad för hårt innan ni börjar elda!
Eftersom toppen expanderar något när det värms upp kan den spricka om man eldar på
kontinuerligt och skruvarna ej kontrollerats! Detsamma gäller vid montage av stålramen
runt toppen – sätt ej fast den för hårt. Garantin gäller ej om denna kontroll förbisetts!
5
Tekniska data
Effekt max (kw) 12 kW
Höjd (mm) 850 mm
Bredd 950 mm
Djup 600 mm
Vikt (kg) 164 / 205 med täljsten
Skorstensanslutning 120 mm, topp- och bakansluten
Eldstadsmått (mm) 270x270x350
Bränsle Ved
Testad enligt: Europeisk standard EN-13240 klass 1.
Bygganmälan
För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en bygganmälan inlämnas
till kommunens byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående bygganmälan
rekommenderas kunden att rådfråga byggnadsnämnden i kommunen.
Bärande underlag
Kontrollera att träbjälklaget har tillräcklig bärighet för kamin med skorsten. Kaminen och
skorstenen kan normalt placeras på ett vanligt träbjälklag i ett enfamiljshus, om totalvikten
inte överstiger 350 kg.
6
Eldstadsplan
För att skydda golvet mot eventuellt utfallande glöd bör kaminen placeras på ett
eldstadsplan. Är golvet under kaminen brännbart bör det skyddas av ett obrännbart material
som täcker minst 300 mm framför luckan på kaminen och 100 mm utmed sidorna.
Eldstadsplanet kan bestå av natursten, betong eller av minst 0,7 mm plåt. Som tillbehör finns
eldstadsplan av lackerad plåt och glas.
Skorsten
Draget påverkas främst av längden och arean på skorstenen, men även av hur trycktät den
är. Minsta rekommenderade skorstenslängd är 3,5 m och lämplig diameter är 125 mm, eller
motsvarande yta när det gäller kvadratisk eller rektangulär rökgasgång. Var noggrann med
att kontrollera att skorstenen är tät och att inga läckage förekommer runt sotluckor och vid
röranslutningar.
Observera att en rökkanal med skarpa böjar och horisontell dragning reducerar draget i
skorstenen. Maximal horisontell rökkanal är 1 m, förutsatt att den vertikala
rökkanalslängden är minst 5 m.
Rökkanalen skall kunna sotas i hela sin längd och sotluckorna skall vara lätt åtkomliga.
Installationsavstånd till väggar och tak
Det finns ingen lag om minimiavstånd från eldstad till brännbart material. Det som finns att
förhålla sig till är en temperaturregel som säger att byggherren måste säkerställa att
brännbart material inte överskrider 85 grader vid normal drift.
På Olymp Plus finns ett luftutrymme innanför båda sidor och baksida, något som innebär att
yttemperaturen på en kamin sänks dramatiskt. Gjutjärnstoppen kan dock bli mycket varm.
Boverket skriver i ett allmänt råd att oisolerade kaminrör bör placeras minst 50 cm från
brännbart material. Gjutjärntoppen skulle kunna likställas med ett sådant rör. Slutsatsen blir
därför att avstånd till brännbart baktill och vid sidorna bör vara minst 50 cm om inte några
värmesänkande åtgärder vidtagits.
Värmesänkande åtgärder kan minska avståndet betydligt. Det kan vara kakel på väggen,
skivor med luftspalt, mineritskivor eller liknande. Allra bäst är brandskyddsskivor med
brandklassning A1. Monteras sådana kan avståndet normalt sänkas till 15 cm, ibland mer.
Följ anvisningarna för respektive produkt. Proveldning med temperaturmätning
rekommenderas i dessa fall.
7
Tillförsel av förbränningsluft
Luften till braskaminen kan tillföras via en ventil i ytterväggen i det rum där braskaminen
står.
Eldningsinstruktion
Rekommenderad vedmängd vid normaleldning är 2 kg/tim. Högsta tillåtna vedmängd är 3
kg/tim. De flesta träsorter är användbara. Lämpligast är lövträd som brinner lugnare och som
har en fukthalt under 20%. Om veden låter ihålig har den torkats tillräckligt.
Öppna och stäng alltid luckan sakta och försiktigt för att förhindra inrykning p.g.a.
tryckförändringar i eldstaden.
Vid tändning spjälka ved som är 3-5 cm i diameter och lägg bitarna korsvis med ett tändblock
eller tidningspapper underst. Öppna luckan under eldstaden och ha rostret öppet för snabb
antändning. När veden är helt övertänd, kan luckan stängas. När elden falnat och det finns
en glödbädd är det dags för första inlägget. Öppna åter luckan under eldstaden och se till att
rostret är öppet. När det brinner ordentligt är det dags att stänga luckan och börja minska
lufttillförseln, dock ej så mycket att lågan börjar sota.
Veden skall alltid staplas liggande, luftigt och korsvis inne i eldstaden.
Reglaget som öppnar rostret används bara för att erhålla snabb antändning av veden, eller
då askan skall rakas ned i asklådan.
Viktigt!
Det är viktigt att det snabbt börjar brinna i vedträden, något som säkerställs genom god
tillförsel av luft.
Magnum har även sekundärluftsintag för förbränning av de ännu ej helt förbrända
rökgaserna. Spjället för sekundärluftsintaget sitter ovanför eldstadluckan och skall anpassas
så att bästa slutförbränning sker vilket innebär att det sker förbränning (lågor syns) högt upp
i eldstaden.
Om det ryker annat än vit rök kalla dagar (vattenånga) eldas det på felaktigt sätt eller att
veden inte är tillräckligt torr.
Pyreldning (för lite tillförd luft) ger kraftig rökutveckling och kan i värsta fall orsaka hastig
gasantändning med skador på eldstaden som följd.
8
Sotningsinstruktion
Kaminen skall kontinuerligt rengöras för att inte konvektionsytor skall isoleras med minskad
värmeupptagning som följd. Botten på eldstaden där rostret sitter skall inför varje eldning
vara rengjort så att god lufttillförsel säkerställs.
Importör
Agromatic Nordic Heating AB, org.nr 556288-0913.

Ritning:

Teknisk info:

PRESTANDADEKLARATION
Prestandadeklaration i enlighet med EU-förordning 305/2011
Nr 008 2013/CPR 15/15.06.2013
1. Produkttypens unika
identifikationskod
MBS Magnum
2. Tillverkningsnummer Se märkskylt på kaminens baksida
3. Avsedd användning Kamin eldad med fasta biobränslen
4. Bränsle Ved
5. Tillverkare Company: Milan Blagojevid a,d.
Registered office: Dure Strugara 20
11300 Smederevo, Serbia
tD .7342756
Tel: +381 26 633 209 development department
Tel: +38’1 26 621443 sales department
Fax: +381 26229 941
6. Auktoriserat testinstitut bekräftar kontroll enligt System 3
7. Testlaboratorium TERMOLAB Ltd. Novi lskar, 1B Kesten str. Bulgaria
8. Testinstitut NB 2033
9. Testrapport-nummer 38/17.09.2010
Deklarerad prestanda
Harmoniserad Europastandard –
specifikation
EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
Väsentliga egenskaper Prestanda
Säkerhetsavstånd till brännbart material Minsta avstånd i mm
Baksida: 500
Sidor: 500
Framsida: 800
Risk för utfallande glöd Godkänd
Utsläpp från förbränningen CO: 0,21%
Yttemperaturer Godkänd
Rökgastemperatur vid anslutningsstos
vid nominell effekt
117⁰C
Nominell effekt 12 kW
Verkningsgrad 89,00%
PRESTANDADEKLARATION
Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.

Ytterligare information

Effekt från kW

3 kW

Effekt till kW

9 kW

Avstånd till brännbart (bak)

500 mm

Avstånd till brännbart (sida)

500 mm

Välj färg

Svart

Fyll i intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan för produkten.

    OBS! Kaminbutiken är verksam i Örebro med omnejd.

    Liknande produkter