Köp & leveransvillkor

Avtalsvillkor 202001
§1 Detta avtalsvillkor reglerar och förtydligar de bestämmelser som gäller i och med köp mellan kund och Kaminbutiken i Vedevåg eller
Villa & Skorsten AB.
§2 Företaget innehar en ansvarsförsäkring på 10 000 000 kr vid entreprenadarbeten
§3 Eventuellt rot, rut eller husavdrag dras direkt på fakturan, om skatteverket av någon anledning ej skulle godkänna avdraget kommer du
som kund att bli betalningsansvarig. Betecknas här som skattereduktion.
§4 Företaget är registrerat och godkänd för F-skatt
§5 I avtalet förekommer ord som standardinstallation, standardmontage, standardutförande. Detta betyder att kostnaden för ett specifikt
arbete gäller utifrån det som ingår i standard, om arbetet skulle omfatta andra kostnader som inte ingår i standard så debiteras detta som
en separat kostnad.
§6 Angivna priser är i SEK dock kan priset vara såväl exkl. moms som inkl. moms lite beroende på vem köparen är eller vilka inställningar
som gjords på kunden, dock framgår det tydligt vilken summa som skall betalas och hur stor del som är moms och eller skattereduktion.
§7 Detta avtal är bindande efter att du som kund har bekräftat avtalet, bekräftelsen kan ske muntligt eller skriftligt eller via elektronisk
utrustning som sms mail eller liknande.
§8 Har köpet upprättats omgående i hemmet gäller hemköpslagen och ångerfristen är då 14 dagar från dag för hembesöket. Vid nyttjande
av ångerfristen skall detta inkommit skriftligen till företaget inom 14 dagar. Gäller ej om produkten är använd. Likaså arbeten som är
utförda.
§9Om kunden ångrar en godkänd order eller offert som inte omfattas av ångerfristen eller om tiden får ångerfristen löpt ut, så kommer
kunden att debiteras för företagets kostnader och eller förlorad förtjänst. Minst 20% av offerten eller ordens storlek.
§10Har du själv kontaktat företaget genom att önska beställa eller bekräftat ett köp gäller inte ångerfristen
§11 Arbetstimmar (at) avser kostnaden för en person för varje påbörjad arbetstimme. Dvs om två personer arbetar 5 at vardera debiteras
10 at.
§12En kostnad satt för standardinstallation är inte en kostnad beräknat på antal arbetstimmar. Kostnaden är för ett förutbestämt arbete
inom ramen för standardinstallation. Kostnaden för standardinstallation kan inte bli lägre än beloppet som angivits oavsett tidsåtgång,
kostnaden kan inte heller bli högre såvida arbetet inte ryms inom ramen för standard, då tillkommer timdebitering för extraarbetet.
§13 Garantier för företagets hantverksarbeten är olika lång beroende på vilken typ av arbete som utförts, 2 år, 5år, eller 10 år är vanligast.
Om ingen garantitid angivits gäller 2 år.
§14 Bytesrätt: Kunden har rätt att byta sin vara mot annan vara av samma pris innan produkten har monterats, dock kommer kostnad för
frakt eller andra omkostnader att debiteras kunden.
§15 Då varan har levererats eller ett visst arbete har utförts så kommer det att debiteras, när arbetet är utfört så kommer kostnaden för
arbete att debiteras. Såldes kan ett köp delfaktureras flera gånger men som regel vid 2-3 tillfällen, Vid förbesiktning, vid leverans samt vid
utfört arbete.
§16 Om ett köp gjorts på delbetalning så kommer hela beloppet att debiteras i samband med varuleveransen trots att arbetet ej utförts
ännu, alternativt tvärtom. Om huvuddelen av arbetet är utfört och debiteras allt efter utfört arbete. Kunden kan givetvis välja att bara ta
det utförda arbetet på delbetalning och betala den sista fakturan utan delbetalning. Vid tillkommande kostnader utöver det som debiterats
tilläggsfaktureras detta separat.
§17Företaget tillämpar en betalningstid om 10 dagar om inte annat angivits.
§18Kostnader som uppkommer som med enkelhet inte kunnat förutses, bekostas av kunden. Företaget ansvarar inte för kostnader som
företaget inte råder över.
§19Vid köp på kredit så framgår villkoren på kreditavtalet, säljaren kan i korthet ha noterat på ordern vissa detaljer i kreditavtalet men det
är kreditavtalet som gäller inget annat.
§ 20Standardmontage vid skorstensskydd avser att kund har en stege från marken till takfoten och att höjden till takfoten är max 5m,
godkänd taksäkerhetsutrustning skall finnas på taket. Om taklutningen överstiger 45 grader, om endast taklucka finns eller om annan
specialutrustning måste användas tex skylift så bekostas det av kunden.
§21Standardmontage av kamin mot murstock innebär att kamin skall ställas på rätt plats i förhållande till bestämmelser för avstånd till
brännbart material. Håltagning och inmontering av stos i murstocken inom max 20 cm djup, samt kapning och anpassning av kaminrör som
sedan monteras mellan kamin och murstock.
§22
§23Standardmontage skorsten 1 plans villa: Avser skorsten som monteras genom ett bjälklag, max 3 m i takhöjd per våning, bjälklaget skall
bestå av normala reglar och isolering av modern typ eller sågspån. Skorsten ovan tak max 150 cm ovan taktäckning, taklutning minst 17
grader, max 45 grader. Yttertaket under ytskiktet skall vara av rå spont. I de fal som det är fler bjälklag eller håltagning genom vägg, om
väggar eller bjälklag består av timmer, sten eller annat svårforcerat material tillkommer timdebitering, likaså om yttertaket under ytskiktet
inte består av rå spont måste som regel ett ramverk snickras ihop, om innertaket består av sådant material som tex väv, gummi eller
liknande så tillkommer likaså timdebitering för att ordna så det går att fästa täckringen.
§24Standardmontage skorsten 2 plan är samma som för 1 plan med det är två vägg eller takgenomföringar.
Standardmontage skorsten 3 plan är samma som för 1 plan med det är tre vägg eller takgenomföringar.
§25Standardmontage insatsrör innebär att 1 håltagning skall göras längst ner där inmurningsstosen skall monteras. Insatsröret skall föras
ner av 1 hantverkare med hjälp av rep utan extra håltagning eller andra speciella hjälpmedel, Inmurningsstos skall muras in, kanalen skall
fyllas med vermikulit och toppfoder skall muras fast i toppen på skorstenen. Håltagningen i murstocken får vara max 20 cm djup.
Murstocken skall bestå av vanligt tegel. Om det är några hinder i vägen så som ex fågelbo, stenar eller annat så räknas inte det som
standard utan timkostnad tillkommer för borttagning av hindret
§26Standardmontage glidgjutning: Håltagning skall göras på ett ställe i murstocken max 20 cm djupt, Kanalen skall vara så väl rengjord att
det går att få ett keramiskt bruk att fästa på insidan, kanalen får ha mindre sprickor eller små hål som kan täppas igen av bruket. Större hå
måste muras igen innan glidgjutningen. Rengöring av kanal debiteras per arbetstimme.
§27Standardmontage taksäkerhetsproduker: Innebär att det skall finnas rå spont under plåten eller pannorna. Plåt måsta vara av stålplåt
och minst 0,5mm tjockt pannor får ej vara fastspikade eller fastfrusna. Om taket inte är av rå spont så måste det reglas upp under
pannorna vilket debiteras per arbetstimme.
§28Standardmontage glidskydd innebär att det finns godkänt tak att skruva glidskyddet i, om tak, fästanordningar eller annat måste
modifieras så tillkommer timdebitering.
§29Standardmontage fasadstege innebär att stegen kan skruvas direkt i väggen eller pluggas fast i tegelväggen. I de fall väggen är reglad så
speciell skruv eller fästanordningar måsta användas tillkommer timdebitering per för detta.
§30 I det fall ett arbete som är inhandlat som standardinstallation och det sedan inte kan betecknas som standard har företaget rätt att
debitera för den extra tid eller material som uppkommit. I det fall extradebiteringen överstiger 20% av kostnaden för standard måste
kunden tillfrågas så kunden får möjlighet att avböja eller själv ordna så förutsättningarna blir standard.
§31 Under tiden för hantverksarbete måste kunden finnas tillgänglig för frågor, i det fall företaget får kostnader pga. att kunden inte går att
nå så kommer detta att debiteras kunden.
§32 Företagets kostnad för timdebitering 2022 är 784 kr exkl. moms. Inkl. moms efter rotavdrag är kostnaden 548,80 kr/ arbetstimme +
moms.
§33Standardmontage insats i öppen spis innebär att insatsen skall ställas in, håltagning skall göras i kåpan ovanför insatsen för att mura in
insatsrör. Hålet skall muras igen. Om kunden köpt värmegaller som kan passa i hålet så ingår det att mura in gallret. Om öppna spisen skall
byggas om på något sätt med sten, stålskenor, brandmursplattor, målningsarbeten eller liknande görs detta på timdebitering utöver
standardinstallationen.
§ 34 Målningsarbeten på murstock, skorsten eller liknande ingår aldrig i arbetet. Dock kan målning köpas till. Dock måste det gå några
dagar emellan så bruket hinner brinna ordentligt.