Köp & leveransvillkor

 

 

Avtalsvillkor 202001

 • 1 Detta avtalsvillkor reglerar och förtydligar de bestämmelser som gäller i och med köp mellan kund och Kaminbutiken i Vedevåg eller Villa & Skorsten AB.
 • 2 Företaget innehar en ansvarsförsäkring på 10 000 000 kr vid entreprenadarbeten
 • 3 Eventuellt rot, Rut eller husavdrag dras direkt på fakturan, om skatteverket av någon anledning ej skulle godkänna avdraget kommer du som kund att bli betalningsansvarig. Betecknas här som skattereduktion.
 • 4 Företaget är registrerat och godkänd för F-skatt
 • 5 I avtalet förekommer ord som standardinstallation, standardmontage, standardutförande. Detta betyder att kostnaden för ett specifikt arbete gäller utifrån det som ingår i standard, om arbetet skulle omfatta andra kostnader som inte ingår i standard så debiteras detta som en separat kostnad.
 • 6 Angivna priser är i SEK dock kan priset vara såväl exkl. moms som inkl. moms lite beroende på vem köparen är eller vilka inställningar som gjords på kunden, Dock framgår det tydligt vilken summa som skall betalas och hur stor del som är moms och eller skattereduktion.
 • 7 Detta avtal är bindande efter att du som kund har bekräftat avtalet, bekräftelsen kan ske muntligt eller skriftligt eller via elektronisk utrustning som sms mail eller liknande.
 • 8 Har köpet upprättats omgående i hemmet gäller hemköpslagen och ångerfristen är då 14 dagar från dag för hembesöket. Vid nyttjande av ångerfristen skall detta inkommit skriftligen till företaget inom 14 dagar. Gäller ej om produkten är använd. Likaså arbeten som är utförda. Har kunden godkänt en skickad order eller offert gäller inte hemköpslagen.
 • 9 Om kunden ångrar en godkänd order eller offert som inte omfattas av ångerfristen eller om tiden får ångerfristen löpt ut, så kommer kunden att debiteras för företagets kostnader och eller förlorad förtjänst. Minst 20% av offerten eller ordens storlek.
 • 10 Har du själv kontaktat företaget genom att önska beställa eller bekräftat ett köp gäller inte ångerfristen
 • 11 Arbetstimmar (at) avser kostnaden för en person för varje påbörjad arbetstimme. Dvs om två personer arbetar 5 at vardera debiteras 10 at.
 • 12 En kostnad satt för standardinstallation är inte en kostnad beräknat på antal arbetstimmar. Kostnaden är för ett förutbestämt arbete inom ramen för standardinstallation. Kostnaden för standardinstallation kan inte bli lägre än beloppet som angivits oavsett tidsåtgång, kostnaden kan inte heller bli högre såvida arbetet inte ryms inom ramen för standard, då tillkommer timdebitering för extraarbetet.
 • 13 Garantier för företagets hantverksarbeten är olika lång beroende på vilken typ av arbete som utförts, 2 år, 5 år, eller 10 år är vanligast. Om ingen garantitid angivits gäller 2 år.
 • 14 Bytesrätt: Kunden har rätt att byta sin vara mot annan vara av samma pris innan produkten har monterats, dock kommer kostnad för frakt eller andra omkostnader att debiteras kunden.
 • 15 Då varan har levererats så kommer den att debiteras, när arbetet är utfört så kommer kostnaden för arbete att debiteras. Såldes kan ett köp delfaktureras flera gånger men som regel vid 2 tillfällen, Vid leverans samt vid utfört arbete.
 • 16 Om ett köp gjorts på delbetalning så kommer hela beloppet att debiteras i samband med varuleveransen trots att arbetet ej utförts ännu. Vid tillkommande kostnader utöver det som debiterats tilläggsfaktureras detta separat.
 • 17 Företaget tillämpar en betalningstid om 10 dagar om inte annat angivits.
 • 18 Kostnader som uppkommer som med enkelhet inte kunnat förutses, bekostas av kunden. Företaget ansvarar inte för kostnader som företaget inte råder över
 • 19 Vid köp på kredit så framgår villkoren på kreditavtalet, säljaren kan i korthet ha noterat på ordern vissa detaljer i kreditavtalet men det är kreditavtalet som gäller inget annat
 • 20 Standardmontage vid skorstensskydd avser att kund har en stege från marken till takfoten och att höjden till takfoten är max 4 m, godkänd taksäkerhetsutrustning skall finnas på taket. Om taklutningen överstiger 38 grader, om endast taklucka finns eller om annan specialutrustning måste användas tex skylift så bekostas det av kunden.
 • 21 Standardmontage av kamin mot murstock innebär att kamin skall ställas på rätt plats i förhållande till bestämmelser för avstånd till brännbart material. Håltagning och inmontering av stos i murstocken inom max 20 cm djup, samt kapning och anpassning av kaminrör som sedan monteras mellan kamin och murstock.
 • 22 Standardmontage av kamin med skorsten innebär att kaminen placeras på rätt plats i förhållande till avstånd till brännbart material, till denna standardmontage tillkommer montagekostnader för skorsten.
 • 23 Standardmontage skorsten 1 plans villa: Avser skorsten som monteras genom ett bjälklag, max 3 m i takhöjd per våning, bjälklaget skall bestå av normala reglar och isolering av modern typ eller sågspån. Skorsten ovan tak max 150 cm ovan taktäckning, taklutning minst 17 grader, max 45 grader. Yttertaket under ytskiktet skall vara av råspont. I de fall som det är fler bjälklag eller håltagning genom vägg, om väggar eller bjälklag består av timmer, sten eller annat svårforcerat material tillkommer timdebitering, likaså om yttertaket under ytskiktet inte består av råspont måste som regel ett ramverk snickras ihop, om innertaket består av sådant material som tex väv, gummi eller liknande så tillkommer likaså timdebitering för att ordna så det går att fästa täckringen.
 • 24 Standardmontage skorsten 2 plan är samma som för 1 plan med det är två vägg eller takgenomföringar.

Standardmontage skorsten 3 plan är samma som för 1 plan med det är tre vägg eller takgenomföringar.

 • 25 Standardmontage insatsrör innebär att 1 håltagning skall göras längst ner där inmurningsstosen skall monteras. Insatsröret skall föras ner av 1 hantverkare med hjälp av rep utan extra håltagning eller andra speciella hjälpmedel, Inmurningsstos skall muras in, kanalen skall fyllas med vermikulit och toppfoder skall muras fast i toppen på skorstenen. Håltagningen i murstocken får vara max 20 cm djup. Murstocken skall bestå av vanligt tegel. Om det är några hinder i vägen så som ex fågelbo, stenar eller annat så räknas inte det som standard utan timkostnad tillkommer för borttagning av hindret. Vid standardmontage i samband med kamininstallation så skall håltagning redan vara gjord då priset är lägre.
 • 26 Standardmontage glidgjutning: Håltagning skall göras på ett ställe i murstocken max 20 cm djupt, Kanalen skall vara så väl rengjord att det går att få ett keramiskt bruk att fästa på insidan, kanalen får ha mindre sprickor eller små hål som kan täppas igen av bruket. Större hå måste muras igen innan glidgjutningen. Rengöring av kanal debiteras per arbetstimme.
 • 27 Standardmontage taksäkerhetsproduker: Innebär att det skall finnas råspont under plåten eller pannorna. Plåt måste vara av stålplåt och minst 0,5 mm tjockt pannor får ej vara fastspikade eller fastfrusna. Om taket inte är av råspont så måste det reglas upp under pannorna vilket debiteras per arbetstimme.
 • 28 Standardmontage glidskydd innebär att det finns godkänt tak att skruva glidskyddet i, om tak , fästanordningar eller annat måste modifieras så tillkommer timdebitering.
 • 29 Standardmontage fasadstege innebär att stegen kan skruvas direkt i väggen eller pluggas fast i tegelväggen. I de fall väggen är reglad så speciell skruv eller fästanordningar måste användas tillkommer timdebitering per för detta.
 • 30 I det fall ett arbete som är inhandlat som standardinstallation och det sedan inte kan betecknas som standard har företaget rätt att debitera för den extra tid eller material som uppkommit. I det fall extradebiteringen överstiger 20% av kostnaden för standard måste kunden tillfrågas så kunden får möjlighet att avböja eller själv ordna så förutsättningarna blir standard.
 • 31 Under tiden för hantverksarbete måste kunden finnas tillgänglig för frågor, i det fall företaget får kostnader pga. att kunden inte går att nå så kommer detta att debiteras kunden.
 • 32 Företagets kostnad för timdebitering 2020 är 712 kr exkl. moms. Inkl. moms efter rotavdrag är kostnaden 623 kr/ arbetstimme.
 • 33 Standardmontage insats i öppen spis innebär att insatsen skall ställas in, håltagning skall göras i kåpan ovanför insatsen för att mura in insatsrör. Hålet skall muras igen. Om kunden köpt värmegaller som kan passa i hålet så ingår det att mura in gallret. Om öppna spisen skall byggas om på något sätt med sten, stålskenor, brandmursplattor, målningsarbeten eller liknande görs detta på timdebitering utöver standardinstallationen.
 • Vi reserverar oss för alla eventuella feltryck.