Tillbaka

MBS Olympia Plus Svart Ugn

22.690 kr

Intresseanmälan

Liknande produkter

Beskrivning

MBS Olympia Plus Täljsten ugn

En storsäljare!
Garanti: 2 år
Miljögodkänd
Färg: Svart

En mycket prisvärd kamin i hög kvalitet med ugn och spisplatta.

MBS Olympia Plus vedspis är till stora delar tillverkad av gjutjärn och har en maxeffekt på 12 kW. Täljsten på sidorna ingår i priset. Finns även med svarta stålsidor, pris: 15790 :-

Rejäl eldstad där 35 cm ved kan eldas samt asklåda i botten.

Teknisk data:

Effekt 3-12 kW
Vikt 154 kg
Höjd 1120 mm
Bredd 480 mm
Djup 595 mm
Avstånd till brännbart material bak 500 mm
Avstånd till brännbart material sida 500 mm
Max vedlängd 340 mm

Bruksanvisning

1
Installations- och
användarmanual
MBS Olympia
2
Innehåll
EC-deklaration om överensstämmelse………………………………………………………………………………………. 3
Allmänt…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
Garanti………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Bygganmälan …………………………………………………………………………………………………………………………. 5
Bärande underlag …………………………………………………………………………………………………………………… 5
Eldstadsplan ………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
Skorsten………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Installationsavstånd till väggar och tak ……………………………………………………………………………………… 6
Tillförsel av förbränningsluft ……………………………………………………………………………………………………. 7
Eldningsinstruktion…………………………………………………………………………………………………………………. 7
Sotningsinstruktion ………………………………………………………………………………………………………………… 8
Importör ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
3
EC-deklaration om överensstämmelse
Produkttyp Kamin eldad med fasta bränslen
Typbeteckning Olympia
Typ enligt standard EN 13240
Avsedd för användning Uppvärmning av bostäder
Bränslen Vedbränsle samt koks
Tillverkare Milan Blagojevic Smederevo.
Djure Strugara 20,
11300 Smederevo
Srbija/Serbien
Tillverkningskontroll av godkänt organ: TERMO Lab Ltd (NB 2033)
Deklaration om överenstämmelse: No. 2604/2011
CO-emission: 0,04% 0.580 g/meter kubik
Tillverkarförsäkran: Tillverkning av produkten har skett i enlighet med de handlingar som
ligger till grund för respektive godkännandebevis och därtill hörande krav på
tillverkningskontroll.
Krav på rökkanal: Skorstenen vara dimensionerad för minst 350° C. Utrustningen kan
anslutas till en skorsten med flera anslutna eldstäder
4
Allmänt
Varning!
I drift blir vissa ytor på kaminen mycket varma och kan förorsaka brännskador vid beröring.
Var också uppmärksam på den kraftiga värmestrålningen genom luckglaset.
Om brännbart material placeras närmare än angivet säkerhetsavstånd kan brand förorsakas.
Pyreldning kan orsaka hastig gasantändning med risk för både materiella skador och
personskador som följd.
Observera!
Installation av eldstad skall anmälas till den lokala byggnadsmyndigheten.
Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att
installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant.
Skorstensfejarmästaren skall informeras om installationen eftersom den medför ändrat
sotningsbehov.
Garanti
Garantin på produkten är två år från leveransdatum. Garantin gäller endast om eldningsinstruktioner
följts.
VIKTIGT angående MBS kaminer:
Kontrollera att gjutjärnstoppen inte sitter skruvad för hårt innan ni börjar elda!
Eftersom toppen expanderar något när det värms upp kan den spricka om man eldar på
kontinuerligt och skruvarna ej kontrollerats! Detsamma gäller vid montage av stålramen
runt toppen – sätt ej fast den för hårt. Garantin gäller ej om denna kontroll förbisetts!
5
Tekniska data
Effekt (kw) 3-12 kW
Höjd (mm) 1120 mm
Bredd 480 mm
Verkningsgrad (%) 87
Djup 595 mm
Ugnens mått (mm) 280x270x420
Vikt (kg) 154 / 188 med täljsten
Skorstensanslutning 120 mm, bakansluten
Bakanslutning från golv cc 995 mm
Eldstadsmått (mm) 330x250x340
Bränsle Ved
Testad enligt: Europeisk standard EN-13240 klass 1.
Bygganmälan
För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en bygganmälan inlämnas
till vederbörande byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående bygganmälan
rekommenderas kunden att rådfråga byggnadsnämnden i kommunen.
Bärande underlag
Kontrollera att träbjälklaget har tillräcklig bärighet för kamin med skorsten. Kaminen och
skorstenen kan normalt placeras på ett vanligt träbjälklag i ett enfamiljshus, om totalvikten
inte överstiger 350 kg.
6
Eldstadsplan
För att skydda golvet mot eventuellt utfallande glöd skall kaminen placeras på ett
eldstadsplan. Är golvet under kaminen brännbart måste det skyddas av ett obrännbart
material som täcker minst 300 mm framför luckan på kaminen och 100 mm utmed sidorna.
Eldstadsplanet kan bestå av natursten, betong eller av minst 0,7 mm tjock plåt.
Skorsten
Kaminen erfordrar ett skorstensdrag på minst 12 Pa. Draget påverkas främst av längden och
arean på skorstenen, men även av hur trycktät den är. Minsta rekommenderade
skorstenslängd är 3,5 m och lämplig diameter är 125 mm, eller motsvarande yta när det
gäller kvadratisk eller rektangulär rökgasgång. Själva anslutningen är 115 mm utvändigt. Var
noggrann med att kontrollera att skorstenen är tät och att inga läckage förekommer runt
sotluckor och vid röranslutningar.
Observera att en rökkanal med skarpa böjar och horisontell dragning reducerar draget i
skorstenen. Maximal horisontell rökkanal är 1 m, förutsatt att den vertikala
rökkanalslängden är minst 5 m.
Rökkanalen skall kunna sotas i hela sin längd och sotluckorna skall vara lätt åtkomliga.
Installationsavstånd till väggar och tak
Det finns ingen lag om minimiavstånd från eldstad till brännbart material. Det som finns att
förhålla sig till är en temperaturregel som säger att byggherren måste säkerställa att
brännbart material inte överskrider 85 grader vid normal drift.
På Olymp Plus finns ett luftutrymme innanför båda sidor och baksida, något som innebär att
yttemperaturen på en kamin sänks dramatiskt. Gjutjärnstoppen kan dock bli mycket varm.
Boverket skriver i ett allmänt råd att oisolerade kaminrör bör placeras minst 50 cm från
brännbart material. Gjutjärntoppen skulle kunna likställas med ett sådant rör. Slutsatsen blir
därför att avstånd till brännbart baktill och vid sidorna bör vara minst 50 cm om inte några
värmesänkande åtgärder vidtagits.
Värmesänkande åtgärder kan minska avståndet betydligt. Det kan vara kakel på väggen,
skivor med luftspalt, mineritskivor eller liknande. Allra bäst är brandskyddsskivor med
brandklassning A1. Monteras sådana kan avståndet normalt sänkas till 15 cm, ibland mer.
Följ anvisningarna för respektive produkt. Proveldning med temperaturmätning
rekommenderas i dessa fall.
7
Tillförsel av förbränningsluft
Luften till braskaminen kan tillföras via en ventil i ytterväggen i det rum där braskaminen
står. Mängden förbränningsluft som åtgår till förbränningen är ca 30 m³/h.
Eldningsinstruktion
Rekommenderad vedmängd vid normaleldning är 2 kg/tim. Högsta tillåtna vedmängd är 3
kg/tim. De flesta träsorter är användbara. Lämpligast är lövträd som brinner lugnare och som
har en fukthalt under 20%. Om veden låter ihålig har den torkats tillräckligt.
Öppna och stäng alltid luckan sakta och försiktigt för att förhindra inrykning p.g.a.
tryckförändringar i eldstaden.
Vid tändning spjälka ved som är 3-5 cm i diameter och lägg bitarna korsvis med ett tändblock
eller tidningspapper underst. Öppna luckan under eldstaden och ha rostret öppet för snabb
antändning. När veden är helt övertänd, kan luckan stängas. När elden falnat och det finns
en glödbädd är det dags för första inlägget. Optimal diameter på veden är 7-10 cm. Öppna
åter luckan under eldstaden och se till att rostret är öppet. När det brinner ordentligt är det
dags att stänga luckan och börja minska lufttillförseln, dock ej så mycket att lågan börjar
sota.
Veden skall alltid staplas liggande, luftigt och korsvis inne i eldstaden.
Reglaget som öppnar rostret används bara för att erhålla snabb antändning av veden, eller
då askan skall rakas ned i asklådan.
Viktigt!
Det är viktigt att det snabbt börjar brinna i vedträden, något som säkerställs genom god
tillförsel av luft.
Olympia har även sekundärluftsintag för förbränning av de ännu ej helt förbrända
rökgaserna. Spjället för sekundärluftsintaget sitter ovanför eldstadluckan och skall anpassas
så att bästa slutförbränning sker vilket innebär att det sker förbränning (lågor syns) högt upp
i eldstaden.
Om det ryker annat än vit rök kalla dagar (vattenånga) eldas det på felaktigt sätt eller att
veden inte är tillräckligt torr.
Pyreldning (för lite tillförd luft) ger kraftig rökutveckling och kan i värsta fall orsaka hastig
gasantändning med skador på eldstaden som följd.
8
Sotningsinstruktion
Kaminen skall kontinuerligt rengöras för att inte konvektionsytor skall isoleras med minskad
värmeupptagning som följd. Botten på eldstaden där rostret sitter skall inför varje eldning
vara rengjort så att god lufttillförsel säkerställs. Luckan på toppen av kamin kan tas bort för
att komma åt att sota kaminen ner mot eldstaden längs med gångarna på sidan av ugnen.
Importör
Agromatic Nordic Heating AB, org.nr 556288-0913.

Ritning:

Teknisk info:

PRESTANDADEKLARATION
Prestandadeklaration i enlighet med EU-förordning 305/2011
Nr 014 : CPR 51 / 15.04.2011
1. Produkttypens unika
identifikationskod
MBS Olympia Plus
2. Tillverkningsnummer Se märkskylt på kaminens baksida
3. Avsedd användning Kamin eldad med fasta biobränslen
4. Bränsle Ved
5. Tillverkare Company: Milan Blagojevid a,d.
Registered office: Dure Strugara 20
11300 Smederevo, Serbia
tD .7342756
Tel: +381 26 633 209 development department
Tel: +38’1 26 621443 sales department
Fax: +381 26229 941
6. Auktoriserat testinstitut bekräftar kontroll enligt System 3
7. Testlaboratorium TERMoLAB Ltd. Novi lskar, 18 Kesten str. Bulgaria
8. Testinstitut NB 2033
9. Testrapport-nummer 38/17.09.2010
Deklarerad prestanda
Harmoniserad Europastandard –
specifikation
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Väsentliga egenskaper Prestanda
Säkerhetsavstånd till brännbart material Minsta avstånd i mm
Baksida: 500
Sidor: 500
Framsida: 800
Risk för utfallande glöd Godkänd
Utsläpp från förbränningen CO: 0,03%
Yttemperaturer Godkänd
Rökgastemperatur vid anslutningsstos
vid nominell effekt
129⁰C
Nominell effekt 12 kW
Room heating capacity 12 kW
Verkningsgrad 87,00%

Ytterligare information

Effekt från kW

3 kW

Effekt till kW

9 kW

Avstånd till brännbart (bak)

500 mm

Avstånd till brännbart (sida)

500 mm

Välj färg

Svart

Fyll i intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan för produkten.

    OBS! Kaminbutiken är verksam i Örebro med omnejd.

    Liknande produkter